Misja

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego to przede wszystkim:

  • Największe doświadczenie spośród szkół niepaństwowych działających w regionie.

  • Wysoka jakość w sferze działań organizacyjno-administracyjnych oraz procesu dydaktycznego.

  • Wysoko wykwalifikowana kadra dydaktyczno-naukowa, najnowocześniejsza baza dydaktyczna i nowoczesne metody kształcenia.

  • Bogata oferta kształcenia, ze studiami inżynierskimi z zakresu mechatroniki, informatyki i zarządzania i inżynierii produkcji.

  • Możliwości wszechstronnego rozwoju zainteresowań naukowych i kulturalnych.

  • Dobre przygotowanie do pracy zawodowej i dalszej edukacji.

  • Stypendia, staże, Biuro Karier oraz kluby studenckie.

Baza dydaktyczna

Centrum Nowych Technologii. Plany rozwojowe WSIiZ zakładają położenie nacisku na kierunki techniczne. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T Kotarbińskiego kładzie nacisk na upraktycznienie kształcenia na kierunkach, które są poszukiwane na rynku pracy. Dostęp do tego obszaru wiedzy jak największej liczby mieszkańców regionu, jest gwarantem podnoszenia innowacyjności gospodarki, a tym samym jej konkurencyjności na rynku Unii Europejskiej. Taki cel przyświecał idei tworzenia Centrum Nowych Technologii WSIiZ, w którym zlokalizowany został m.in. Wydział Informatyki i Nauk Technicznych z kierunkami: Informatyka, Mechatronika, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Zlokalizowana w nim baza dydaktyczna - aule z nowoczesnym wyposażeniem audio wizyjnym, sale dydaktyczne, laboratoria komputerowe - pozwala na ciągłe zwiększanie liczby kształconych studentów. WSIiZ zrealizowała projekty „Modernizacja Infrastruktury Dydaktycznej na potrzeby Wydziału Informatyki i Nauk Technicznych” oraz „Doposażenie Laboratoriów Wydziału Informatyki i Nauk Technicznych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego” współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury w latach 2007-2013. Infrastruktura informatyczna oraz mechatroniczna Wydziału Informatyki i Nauk Technicznych została zmodernizowana. Co więcej, zakupiono między innymi, nowoczesny sprzęt, oprogramowanie i umeblowanie do Laboratorium Technologii Multimedialnych, a także niezbędne wyposażenie i oprogramowanie w celu uruchomienia Platformy Profesjonalnej Edukacji Informatycznej.  

- Nowoczesne wyposażenie oraz oprogramowanie służyć będzie nauce wysoko wyspecjalizowanych umiejętności i wiedzy potrzebnej w przypadku szybko zmieniających się i unowocześnianych technologii – mówi mgr inż. Janusz Żwirko, Kanclerz WSIiZ.

Nowoczesne narzędzia nauczania

W procesie dydaktycznym wykorzystujemy uczelnianą platformę e-learningową. Dzięki temu studenci mogą w dowolnym czasie  oraz z każdego miejsca, umożliwiającego dostęp do Internetu, korzystać z materiałów szkoleniowych ulokowanych na platformie przez prowadzących zajęcia oraz przesyłać nauczycielowi swoje prace. Poprzez platformę mogą również komunikować się między sobą, jak również z nauczycielami.

Studenci o nas

Damian Adamowski, Mechatronika II rok

Wybrałem studia na kierunku Mechatronika w "Kotarbińskim" ponieważ jest to najlepsza uczelnia, w której mogę studiować ten kierunek zaocznie. Przejrzałem nie wiele ofert i wiem, że jest niewiele uczelni oferujących ten kierunek w systemie zaocznym. Kotarbiński dostał najwięcej pozytywnych komentarzy na forach i teraz z Gdańska dojeżdżam i nie żałuje. Wszystko po remoncie i świetnie przygotowane sale ćwiczeniowe pomagają studentom w rozwijaniu się. Wykładowcy plus możliwości, które daje nam uczelnia tworzy z Kotarbińskiego uczelnie idealną. Wiadomo, że czasem jest ciężko i niekiedy nawał pracy jest męczący i nie zawsze można wszystko zrobić na czas, ale tu problem znika bo wykładowcy są bardzo wyrozumiali i chętni do współpracy, więc da się wyjść na prostą z największych opresji.

Małgorzata Dawidczyk, Zarzadzanie i Inżynieria Produkcji, II rok

Zdecydowałam się na studia z zakresu Zarządzania i inżynierii produkcji w „Kotarbińskim” ze względu na to, że ukończyłam tu juz Europeistykę i wiem, że na tej Uczelni studiuje się po prostu dobrze. Miałam wewnętrzne opory i obawy przed podjęciem studiów o charakterze technicznym, lecz Uczelnia oferuje dodatkowe zajęcia z matematyki i fizyki, które pozwoliły mi zdobyć niezbędną wiedzę i poczuć się pewnie. Wiem, że nie jestem jedyną osobą, która wybrała studiowanie drugiego kierunku w „Kotarbińskim”, co więcej przewiduję możliwość kontynuacji nauki na studiach podyplomowych.

Historia

Historia  Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego rozpoczyna się w roku 1990, kiedy to z inicjatywy Olsztyńskiego Towarzystwa Gospodarczego powstała Olsztyńska Szkoła Zarządzania, pierwsza niepaństwowa uczelnia ekonomiczna na Warmii i Mazurach.

W październiku 1990 roku OTG wspólnie z Ośrodkiem Samorządu Lokalnego Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej (OSL FRDL) przekształcają szkołę w Olsztyńską Szkołę Zarządzania i Administracji im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego, która oprócz menedżerów, kształci także pracowników administracji samorządowej. Ofertę edukacyjną wzbogacając także seminaria i kursy prowadzone zgodnie z przepisami MEN.Trzy lata później, w 1993 r., Szkoła zostaje zakwalifikowana przez Ministerstwo Przekształceń Własnościowych do prowadzenia na terenie województwa olsztyńskiego szkoleń w zakresie prawnych aspektów prywatyzacji. Utworzone zostaje również Studium Policealne, które uzyskało w Ministerstwie Edukacji Narodowej uprawnienia szkoły publicznej.

OSZiA rozpoczyna współpracę z Warszawską Szkołą Zarządzania – Szkołą Wyższą w zakresie prowadzenia studiów podyplomowych.

W 1996 r. Olsztyńska Wyższa Szkoła Zarządzania, staje się kontynuatorką społecznej misji Olsztyńskiej Szkoły Zarządzania i Administracji. Z inicjatywy Olsztyńskiego Towarzystwa Gospodarczego zostaje wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych pod pozycją 91 w dn. 2 lipca 1996 r. Data ta zostaje uznana za dzień narodzin uczelni.Jej rektorem zostaje, założyciel OSZ, dr inż. Zygmunt Kurek, który kierował uczelnią od jej początków do 2004 roku.

W roku tym zostaje zainaugurowana pierwsza edycja Studiów Podyplomowych. W strukturze Uczelni zostaje utworzony Ośrodek Informacji Naukowej i Gospodarczej (OWSZ-OING), którego zadaniem jest prowadzenie szkoleń, doradztwa, wydawnictwa oraz biblioteki uczelnianej.

Na podstawie decyzji z 5 września 2001 r. uczelnia otrzymuje zgodę Ministra Edukacji Narodowej na prowadzenie wyższych studiów inżynierskich na kierunku Informatyka. W związku z rozszerzeniem oferty edukacyjnej, uczelnia zmienia nazwę na: Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie.

21 sierpnia 2001 r. MEN wydaje decyzję zezwalającą na prowadzenie uczelni do 30.09.2010 roku. W jej uzasadnieniu znalazło się następujące stwierdzenie: Analizując wniosek założyciela oraz wyniki kontroli Minister Edukacji Narodowej uznał, że określony wyżej termin pozwoli na utrwalenie korzystnych tendencji w rozwoju uczelni.

13 listopada 2002 r. Minister Edukacji Narodowej i Sportu dokonał w rejestrze uczelni niepaństwowych, w rubryce „ogólny kierunek działalności” wpisu w brzmieniu: Kształcenie na poziomie studiów magisterskich na kierunku „zarządzanie i marketing”. Tym samym OWSIiZ stała się drugą uczelnią na Warmii i Mazurach, która uzyskała uprawnienia do kształcenia na poziomie studiów magisterskich na kierunku: Zarządzanie i Marketing.

Ważną datą w historii uczelni był rok 2004, kiedy to OWSIiZ pozyskało własną bazę dydaktyczną, kupując powojskowy budynek przy ul. Artyleryjskiej 3c (pow. ok. 4 000 m. kw.). Zlokalizowana w nim nowoczesna baza dydaktyczna (aule z nowoczesnym wyposażeniem audio wizyjnym, sale dydaktyczne, laboratoria komputerowe) pozwoliła na zwiększenie liczby kształconych studentów (do ok. 2 tys. osób) oraz zapewnienie im komfortowych warunków kształcenia. Z kolei władzom uczelni pozwoliła na zapewnienie wysokich standardów jakości kształcenia, jak i zarządzania uczelnią.

Poprawa warunków lokalowych na początku 2004 roku pozwoliła również na rozszerzenie oferty dydaktycznej uczelni. Zarządzanie oraz Informatyka w roku 2005 zostały uzupełnione o Ekonomię i Kulturoznawstwo, w 2006 roku o Europeistykę, a w 2007 roku o Pedagogikę. W 2008 r. uczelnia uzyskała zgodę na prowadzenie kolejnego, „inżynierskiego” kierunku – Mechatroniki. Systematycznie rozszerzana jest również oferta studiów podyplomowych.

Potwierdzeniem tego faktu było m.in.: uzyskanie przez OWSIiZ w grudniu 2004 roku Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001. Wysoka jakość kształcenia i funkcjonowania uczelni znalazła potwierdzenie także w nagrodach uzyskiwanych w kolejnych – V, VI i VII – edycjach Konkursu Warmińsko-Mazurskiej Nagrody Jakości organizowanego przez Marszałka województwa.

Trzeba wspomnieć, że w 2005 roku OWSIiZ rozpoczęła również realizację aż czterech programów w ramach II Priorytetu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa (na łączną sumę prawie 2 mln euro). Obejmują one szkolenia w zakresie: podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez doradców rolniczych w regionie Warmii i Mazur, reorientacji zawodowej osób odchodzących z rolnictwa oraz pracowników sektora ochrony zdrowia, jak również prowadzenie działań na rzecz tworzenia potencjału naukowego w dziedzinach istotnych z punktu widzenia podnoszenia innowacyjności regionu oraz wykorzystywania przez przemysł wyników badań naukowych.

Od tego czasu uczelnia systematycznie przygotowuje i realizuje programy edukacyjne adresowane do mieszkańców regionu, a finansowane ze środków UE.

W ten sposób OWSIiZ realizuje strategię swojego rozwoju zakładającą, że uczelnia ma być: liderem kształcenia młodzieży i dorosłych, szybko reagującą na potrzeby rynku pracy Warmii i Mazur. Strategia ta zakłada tworzenie nowych wydziałów i sukcesywne uruchamianie nowych kierunków nauczania w oparciu o realizację inwestycji zmierzających do utworzenia przy ul. Artyleryjskie nowoczesnego kompleksu dydaktyczno-naukowego.

Plan rozwoju oferty edukacyjnej OWSIiZ, oparty jest na analizie potrzeb regionu i zakłada położenie większego niż dotychczas nacisku na kierunki techniczne. Są one bowiem „deficytowe” w ofercie szkół wyższych w regionie – w większości przypadków, zlokalizowane na terenie województwa uczelnie, kształcą na kierunkach humanistycznych i ekonomicznych. Z drugiej strony, dostęp do tego obszaru wiedzy jak największej liczby mieszkańców regionu, może być gwarantem podnoszenia innowacyjności gospodarki, a tym samym jej konkurencyjności na rynku Unii Europejskiej.

Taki cel przyświecał idei tworzenia Centrum Nowych Technologii OWSIiZ, w którym zlokalizowany został m.in. Wydział Informatyki i Nauk Technicznych z kierunkami: Informatyka oraz Mechatronika.
Historia Centrum rozpoczęła się w kwietniu 2005 r., kiedy to uczelnia kupiła kolejny budynek na terenie byłego kompleksu koszarowego przy ul. Artyleryjskiej. 10 maja 2007 r., dzięki uzyskanym przez uczelnie środkom w ramach projektu pod nazwą: Rewitalizacja budynku powojskowego na potrzeby dydaktyczne OWSIiZ w Olsztynie, rozpoczął się remont generalny tego budynku oraz jego adaptacja na potrzeby dydaktyczne.

W lipcu 2008 r., już oficjalnie, baza dydaktyczna OWSIiZ powiększyła się o kolejne cztery tysiące metrów kwadratowych nowoczesnych sal dydaktycznych, laboratoriów i pomieszczeń biurowych. Koszt realizacji tego projektu to kwota ponad 12 mln złotych. Pieniądze na ten cel pochodziły z trzech źródeł, z których najważniejszym jest Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Prawie dwukrotne powiększenie bazy lokalowej pozwala uczelni na podejmowanie działań zmierzających do rozszerzenia oferty kształcenia o kolejne kierunki i specjalności. Uczelnia systematycznie zwiększa też liczbę realizowanych projektów szkoleniowych i edukacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i innych funduszy Unii Europejskiej, utrzymując pozycję lidera w tej dziedzinie nie tylko wśród uczelni z Warmii i Mazur, ale również wśród firm szkoleniowych działających w regionie.

Dynamiczny rozwój OWSIiZ został dostrzeżony przez ekspertów-jurorów prestiżowego rankingu szkół wyższych „Rzeczpospolitej” i „Perspektyw”. W czerwcu 2008 r. Uczelnia znalazła się w gronie laureatów Nagród Specjalnych. Za skok z miejsca 38 na pozycję 17 w grupie niepublicznych uczelni licencjackich, OWSIiZ otrzymała nagrodę „Awans 2008”’. „Kotarbiński” znalazł się na czelne listy najlepszych uczelni z Warmii i Mazur.

Od 2006 r. do 2013 r., Uczelnia sukcesywnie realizowała projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W zakresie studiów podyplomowych, były to między innymi projekty: „Wykwalifikowany mechatronik i informatyk – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw”, „Zawody przyszłości – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw”, „Studia podyplomowe czynnikiem wzrostu kwalifikacji przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw”. W zakresie kursów i szkoleń były to projekty „Czas na kobiety”, „Kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli z regionu warmii i mazur”, „Wysoko wykwalifikowane kadry administracji samorządu terytorialnego w regionie warmii i mazur”, „Akademia sieci Cisco - kursy dla pracowników branży ICT z województwa warmińsko-mazurskiego”, „Projekt Nowa Perspektywa – bezpłatne szkolenia, bloki aktywizacyjne i staże dla osób bezrobotnych w wieku od 18 do 24 lat”

W maju 2013 r., Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej pozytywnie zaopiniowało wniosek Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego o nadaniu Wydziałowi Nauk Ekonomiczno-Społecznych  uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku Ekonomia na poziomie studiów drugiego stopnia. W tym samym roku Uczelnia rozpoczęła z sukcesem kształcenie na studiach magisterskich z ekonomii w czterech możliwych profilach dyplomowania: ekonomia przedsiębiorstwa, ekonomia międzynarodowa, finanse przedsiębiorstwa, towaroznawstwo i zarządzanie jakością.

7 kwietnia 2014 r. decyzją Rady Zarządzającej, oficjalnie zmieniona została nazwa uczelni z funkcjonującej od 2001 roku nazwy Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie na Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego.

Podejmując studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego studenci obdarowują nas olbrzymim zaufaniem, bowiem powierzają nam swoją przyszłość. Z nami chcą zrealizować swoje marzenia, pragnienia, plany i aspiracje. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby stworzyć im jak najlepsze warunki do nauki i rozwoju - mówi prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczyk, Rektor OWSIiZ