Mechatronika Przemysłowa

W zakresie wiedzy

Absolwent specjalności posiada wiedzę z zakresu stosowanych w systemach mechatroniki przemysłowej układów wykonawczych, sensoryki i aktoryki, napędów elektrycznych, robotyki i robotyzacji oraz sterowania w tym także wykorzystującego programowane sterowniki przemysłowe PLC. Absolwent zna metody oraz odpowiednie przyrządy do pomiaru wielkości mechanicznych, elektrycznych i nieelektrycznych powszechnie spotykanych w układach mechatronicznych. Opisuje i klasyfikuje metody testowania i badania urządzeń elektrotechnicznych i elektronicznych używanych w systemach automatyki przemysłowej, przedstawia podstawowe uszkodzenia i awarie urządzeń mechatronicznych wynikające z jego eksploatacji. Określa właściwości, technologie i oprogramowanie wykorzystywane w przemysłowych sieciach mechatroniki. Opisuje systemy stosowane w zarządzaniu i logistyce produkcji oraz kontroli jakości.

W zakresie umiejętności

Absolwent specjalności praktycznie stosuje w zrobotyzowanych i zautomatyzowanych systemach produkcyjnych poznane komponenty mechatroniki. Projektuje, uruchamia, testuje i weryfikuje urządzenia elektrotechniczne i elektroniczne, pneumatyczne i hydrauliczne, napędy elektryczne, czujniki i elementy wykonawcze stosowane w automatyce i robotyce.Posługuje się oprogramowaniem specjalistycznym ze szczególnym uwzględnieniem oprogramowania do projektowania systemów mechatronicznych o średniej złożoności. Programuje proste roboty przemysłowe, sterowniki PLC oraz obrabiarki CNC. Posiada umiejętność obsługi oprzyrządowania diagnostycznego dla wybranego procesu produkcyjnego. Posługuje się specjalistycznym oprogramowaniem symulacyjnym umożliwiającym projektowanie układów mechatronicznych oraz zrobotyzowanych systemów produkcyjnych. Dobiera i posługuje się wybranymi narzędziami przydatnymi w szybkim i wirtualnym prototypowaniu, przeprowadza pomiary geometryczne złożonych elementów mechanicznych, dokonuje ich analizy i weryfikacji. Wdraża, uruchamia itestuje, zgodnie z przekazanymi zasadami komputerowe systemy mechatroniki przemysłowej.

W zakresie kompetencji społecznych

Absolwent Absolwent kierunku Mechatronika i specjalności Mechatronika Przemysłowa jest przygotowany do pracy w przemyśle wytwarzającym układy mechatroniczne, elektromaszynowym, motoryzacyjnym, jak również w przedsiębiorstwach zajmujących się serwisem i implementacją układów mechatronicznych w przemyśle. Podejmie pracę w zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym, w rolniczym przemyśle przetwórczym (mleczarski, mięsny, zbożowy itp.) oraz w innych jednostkach eksploatujących i serwisujących systemy mechatroniczne. Nabyte umiejętności pozwolą mu także na założenie własnej firmy specjalizującej się w ogólnie pojętym serwisie przemysłowych urządzeń mechatronicznych oraz na podjęcie pracy w szkolnictwie zawodowym na stanowisku instruktora praktycznej nauki zawodu.

Perspektywy zawodowe

Absolwent kierunku Mechatronika i specjalności Mechatronika Przemysłowa jest przygotowany do pracy w przemyśle wytwarzającym układy mechatroniczne, elektromaszynowym, motoryzacyjnym, jak również w przedsiębiorstwach zajmujących się serwisem i implementacją układów mechatronicznych w przemyśle. Podejmie pracę w zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym, w rolniczym przemyśle przetwórczym (mleczarski, mięsny, zbożowy itp.) oraz w innych jednostkach eksploatujących i serwisujących systemy mechatroniczne. Nabyte umiejętności pozwolą mu także na założenie własnej firmy specjalizującej się w ogólnie pojętym serwisie przemysłowych urządzeń mechatronicznych oraz na podjęcie pracy w szkolnictwie zawodowym na stanowisku instruktora praktycznej nauki zawodu.