mechatronika samochodowa

W zakresie wiedzy

Absolwent posiada wiedzę z zakresu budowy mechatronicznych systemów samochodowych w szczególności budowy: układów elektronicznych i elektrotechnicznych, mechanicznych oraz sensoryki, hydrauliki i układów mikroprocesorowego sterowania.

Zna metody oraz odpowiednie przyrządy do pomiaru wielkości mechanicznych, elektrycznych i nieelektrycznych powszechnie spotykanych w samochodowych układach mechatronicznych.

Opisuje i klasyfikuje metody testowania i badania urządzeń mechanicznych, elektrotechnicznych i elektronicznych używanych w systemach mechatronicznych pojazdów samochodowych, przedstawia podstawowe mechanizmy uszkodzeń i awarii samochodowych urządzeń mechatronicznych.Określa zasady doboru przyrządów oraz metody pomiaru wielkości mechanicznych, elektrycznych i nieelektrycznych powszechnie spotykanych w samochodowych układach mechatronicznych. Zna zasady doboru oprogramowania specjalistycznego umożliwiającego testowanie, wykonywanie pomiarów i czynności regulacyjnych pokładowych systemów komputerowych.

W zakresie umiejętności

Absolwent praktycznie stosuje w samochodowych systemach mechatroniki poznane komponenty mechatroniki. Uruchamia, testuje i weryfikuje urządzenia mechaniczne, elektrotechniczne i elektroniczne, czujniki pojazdowe oraz elementy wykonawcze, powszechnie stosowane w systemach mechatroniki samochodowej. Programuje sterowniki stosowane w systemach mechatroniki samochodowej. Dobiera i posługuje się wybranymi narzędziami przydatnymi w szybkim i wirtualnym prototypowaniu, przeprowadza pomiary złożonych elementów mechanicznych, potrafi dokonać ich analizy i weryfikacji. Uruchomić, wdrożyć i przeprowadzić testy, zgodnie z przekazanymi zasadami, nieskomplikowanych samochodowych systemów mechatronicznych.

Potrafi też, posłużyć się wysoko specjalizowaną aparaturą diagnostyczną umożliwiającą dokonywanie pomiarów i lokalizację uszkodzeń.

Perspektywy zawodowe

Absolwent kierunku Mechatronika i specjalności Mechatronika samochodowa jest przygotowany do pracy w serwisach samochodowych, stacjach diagnostycznych, przedsiębiorstwach transportowych i przewozowych oraz salonach sprzedaży. Może również znaleźć zatrudnienie w działach transportu firm produkcyjnych i budowlanych. Absolwent posiada przygotowanie do podjęcia zatrudnienia w firmach produkujących samochody osobowe, ciężarowe, ciągniki rolnicze i maszyny budowlane. Nabyte umiejętności pozwalają również na założenie własnej firmy specjalizującej się w ogólnie pojętej diagnostyce i naprawie samochodów. Absolwenci mogą także znaleźć zatrudnienie w szkolnictwie zawodowym na stanowisku instruktora praktycznej nauki zawodu.