Słowo od Rektora

Szanowni Państwo


Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego prowadzi rekrutację na studia na nowopowstałym Wydziale Informatyki i Nauk Technicznych w Grudziądzu.

WSIiZ jest najstarszą na Warmii i Mazurach uczelnią niepubliczną, która trwale wpisała się na karty historii regionu. Od wielu lat w naszej ofercie kształcenia preferujmy i rozwijamy kierunki techniczne. Słuszność tej strategii znajduje potwierdzenie w wyborach, jakich dokonują kandydaci na studia – przy ogólnej tendencji zmniejszania się liczby chętnych do podejmowania studiów, liczba podejmujących naukę na kierunkach inżynierskich nie maleje lecz wykazuje tendencję zwyżkową.

Potwierdzona wysoka jakość w sferze działań dydaktycznych, jak też organizacyjno- administracyjnych,  leży u podstaw decyzji o rozszerzeniu działalności naszej Uczelni. Z początkiem 2014 roku uzyskaliśmy zgodę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na utworzenie zamiejscowego Wydziału Informatyki i Nauk Technicznych, który zlokalizowany jest w Grudziądzu. Zamierzamy w najbliższych latach oferować nowe, nieistniejące jeszcze w regionie i poszukiwane na rynku pracy umiejętności i kwalifikacje szczególnie w obszarze, którym funkcjonuje dużo firm, zaawansowanych technologicznie, a więc przyszłych miejsc pracy dla absolwentów naszego wydziału.

W roku akademickim 2014/2015 rozpoczynamy kształcenie na unikatowym w skali regionu kierunku Mechatronika w dwóch specjalnościach: mechatronika przemysłowa i mechatronika samochodowa. Wiemy, że rynek pracy weryfikuje absolwentów poprzez jakość ich umiejętności i praktyczne kwalifikacje. Dlatego zajęcia praktyczne odbywać będą się w nowoczesnych laboratoriach komputerowych i specjalistycznych Centrum Kształcenia Praktycznego w Grudziądzu. Placówce edukacyjnej posiadającej oprócz doskonałego zaplecza technicznego, duże doświadczenie w działalności produkcyjnej. Pozwoli to na wykształcenie kompetentnych specjalistów poszukiwanych w branżach technicznych. Specjalistów profesjonalnej kadry inżynierskiej gotowej do podjęcia pracy we wszystkich gałęziach przemysłu o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym, zarówno w skali regionu, jak i kraju.

Wysokie kryteria jakości kształcenia na kierunku mechatronika znalazły potwierdzenie w pozytywnej ocenie programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej, przeprowadzonej w styczniu 2014 roku. Uczelnia spełnia wymagania kadrowe, programowe, organizacyjne, a także infrastrukturalne i dydaktyczne pozwalające na prowadzenie studiów na Wydziale Informatyki i Nauk Technicznych WSIiZ.


Rektor WSIiZ

Prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczyk